Lean & Environment

האחריות הסביבתית והחברתית‚ כמו גם רגולציה מחמירה בעולם מובילה ארגונים רבים בשנים האחרונות לחפש פתרונות אמיתיים לבעיות איכות סביבה. Lean & Environment היא מתודולוגיה המוכיחה כי ניתן להרוויח תוך כדי שמירה על הסביבה‚ ולמעשה הופכת את "בעיית" איכות הסביבה להזדמנות‚ וליתרון תחרותי.

בארה"ב, פותח על ידי ה-EPA ארגז כלים במטרה לסייע למיישמי ה- Lean Management לשפר הן את ביצועיהם העסקיים והן את ביצועיהם הסביבתיים, ע"י זיהוי ומניעה של פסולת/בזבוז סביבתית בארגונים. ארגז הכלים מציע אסטרטגיה מעשית לשילוב שיקולים סביבתיים  כך שיתמכו  במניעת בזבוז (פסולת) ויוסיפו ערך ללקוח.

Lean Management

אסטרטגיה מובילה המיושמת בסקטורים רבים. שיפור האיכות, הורדת עלויות ייצור, כמו גם 'להיות ראשונים בשוק' ותגובתיות מהירה לצורכי הלוקח הכרחיים לתחרותיות והצלחה. עקרונות ה-Lean מתמקדים בתרבות של שיפור מתמשך המשלב עובדים בהפחתת זמן, חומרים והון ההכרחיים בהתאמה לדרישות הלקוח. שיטת שיפור ארגונית שפותחה לראשונה במפעלי טויוטה. Lean Production  ו-Lean Manufacturing הם מודלים מכווני לקוח המכנסים שיטות למניעת פסולת/ בזבוז (פעולות שאינן תורמות ערך מוסף ללקוח). המוצר מתקבל בזמן, איכותי ובעלויות נמוכות. 

מהי פסולת סביבתית?

פסולת / בזבוז סביבתי הוא שימוש מופרז או לא נחוץ במשאב או שחרור חומר לאוויר, למים או לקרקע העלול לפגוע בבריאות האוכלוסייה או הסביבה. פסולת סביבתית יכולה להיווצר כאשר חברות צורכות משאבים על מנת לייצר מוצר או לספק שירות ללקוח ו/או כאשר הלקוח משתמש או משליך את המוצר.

מדוע ארגון ישקיע מאמץ בזיהוי פסולת/בזבוז סביבתי?

פסולת סביבתית אינה מוסיפה ערך ללקוח. כמו כן, פסולת סביבתית יכולה להשפיע על זרימת התהליך, זמן, איכות ועלות, היעדים הטיפוסיים ליוזמות ה- Lean. במקרים רבים הוצאות משמעותיות כרוכות בזיהום, בזבוז אנרגיה, מים וחומרי גלם. כלומר, מדובר בחסכון.

כיצד לזהות פסולת סביבתית?

בפני הארגון ניצבת השאלה כיצד לזהות פסולת סביבתית. כאשר מדובר בפסולת מוצקה או מסוכנת, קל לראות את הבזבוז. אולם כאשר מדובר בבריאות או סיכונים סביבתיים, הזיהוי קשה יותר.

לאילו תהליכים יתאים השימוש בכלי ה-  Lean ? 

את הבזבוז הסביבתי ניתן למצוא למעשה בכל תהליך.

במיוחד בתהליכים הדורשים אישורים סביבתיים כמו: צביעה עיבוד וגימור מתכות (ציפוי), תהליכי ניהול פסולת מסוכנת. כל אלה טומנים הזדמנויות לשיפור סביבתי.

(מיפוי זרם ערכים יכול לסייע בזיהוי בזבוז סביבתי).

כיצד למדוד את ההשפעה הסביבתית של תהליך ?

איתור מרכיבים סביבתיים מרכזים (Key Environmental Wastes) בתהליך מאפשר לתאר במדויק את מסלול הבזבוזים המשמעותיים ביותר עבור התהליך.

בתהליכים מסוימים יצביע על כימיקלים או חומרים מסוכנים ובאחרים על מים, אנרגיה, פליטות וכו'. יש להכניס את הערכים הסביבתיים למטריצת מיפוי זרם הערכים.

מדוע דווקא שימוש בכלי הניהול של ה - Lean? מה אנחנו מצפים שתהיינה התוצאות?

  • יישום ה- Lean & Environment יסיע באיתור פסולות נסתרות.
  • יסייע במניעת יצור פסולת או הפחתתה.
  • יביא לשיפור האיכות.
  • יפחית עלויות.
  • ישפר את זרימת התהליך ויקצר Lead Time
  • ישפר את ניהול הסיכונים.
  • יתאים לדרישות הלקוח וישפר את שביעות רצונו.
  • ישפר את שביעות רצון העובד.
  • יביא לשיפור הביצועים הסביבתיים בכל שדרות הארגון.